Deklaracja dostępności

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego DSK IFJ PAN.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-03-14.

Odnośniki na stronie zostały wyróżnione, a teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Wszystkie zdjęcia i grafiki prezentowane w serwisie zawierają opisy alternatywne. Grafiki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Strony serwisu można bez problemów powiększyć do 300%. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jednak zawartość stron jest łatwa do odczytania nawet w przypadku ich wyłączenia. Po stronach serwisu można również poruszać się używając jedynie klawiatury.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@ifj.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 83 21 lub 12 662 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział Sieci Komputerowych IFJ PAN znajduje się w budynku nr 5 wchodzącym w skład kompleksu budynku głównego Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Dostęp na teren IFJ PAN realizowany jest przez dwie bramy wjazdowe. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp na teren jest ograniczony i dla osób spoza grona pracowników wymaga uzyskania przepustki. Zarówno zabezpieczony szlabanami wjazd dla pojazdów, jak również dostęp dla osób pieszych, wymaga otwarcia kartą, którą wraz z przepustką można uzyskać od personelu jednej z wartowni, zlokalizowanych przy każdej bramie.

Brama główna znajduje się od strony południowej, od ulicy Radzikowskiego. Przy bramie zlokalizowana jest wartownia czynna całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia i święta.

Brama północna dostępna jest od ulicy Mięsowicza i skrzyżowania z ulicą Sosnowiecką. Brama czynna jest w dni powszednie, w godzinach 6:00 – 18:00.

Na terenie Instytutu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a wyznaczony personel wartowni służy pomocą w dostępie do budynków. Pomoc zapewniona jest również dla osób niepełnosprawnych, które na teren Instytutu chcą wjechać bezpośrednio na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą skorzystać z asysty wartownika, aby wyznaczoną trasą dostać się w planowane miejsce.

Do kompleksu budynku głównego niepełnosprawni korzystający z wózka mogą dostać się pochylnią zlokalizowaną przy budynku 0 od strony północnej. Budynek ten wchodzi w skład połączonych budynków kompleksu głównego, na który składają się budynki 0, 2, 3 oraz 5, a także budynek biurowy nr 4. Mapkę obrazującą lokalizację poszczególnych budynków oraz dróg wewnętrznych wraz z parkingami można uzyskać od personelu wartowni.

Wewnątrz budynków wchodzących w skład kompleksu głównego na chwilę obecną istnieją przeszkody stanowiące ograniczenie w swobodnym ruchu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wśród nich należy wymienić różnice poziomów pomiędzy kondygnacjami budynku biurowego 4 a pozostałą częścią kompleksu, jak również wynikające z tego faktu utrudnienia w dostępie do windy. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Planuje się również wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także montaż systemu przyzywającego pomoc wartownika dla kierującego pojazdem niepełnosprawnego.

Wewnątrz kompleksu głównego dostępne są dwie toalety dla niepełnosprawnych dostępne z poziomu parteru.